Đi phượt & Đi làm

Nếu đi phượt cùng nhau thì sức lực mọi người nên như nhau, nếu sức lực khác phải liên tục đỡ đần nhau, nếu không đó không phải là đi phượt cùng nhau mà là đi độc phượt trong cái gọi là nhóm, làm việc nhóm cũng vậy, làm cùng một dự án mà làm cá nhân thì hoàn toàn không là một nhóm, chỉ là một nhiều cá thể làm việc riêng trong một nhóm.