Đi làm

Nếu hay giận thì khó lòng đi làm được, chứ đừng nói đến làm việc lớn được, nếu hay giận chứng tỏ có nhiều vấn đề gây không hiểu chưa giải quyết xong, đi làm là để giải quyết các vấn đề gây không hiểu của người khác và của mình, tất nhiên sẽ có rất nhiều vấn đề gây không hiểu của người khác và của mình, nhưng điều cốt yếu của đi làm là sự sẵn sàng giải quyết các vấn đề gây không hiểu của người khác và của mình đó, hay nói cách sự sẵn sàng chỉ có khi người đó đã giải quyết ít nhiều những vấn đề gây không hiểu của mình, và có đủ khả năng để tiếp nhận giải quyết những vấn đề gây không hiểu của người khác, vậy nên yếu tố tiên quyết để biết người đó có sẵn sàng đi làm hay không là biết người đó đã giải quyết được bao nhiêu vấn đề gây không hiểu của họ rồi từ đó họ mới có thời gian giải quyết những vấn đề gây không hiểu của người khác, những yếu tố như kinh nghiệm hay kỹ năng là yếu tố phụ, tuy nhiên thực tế thì ngược lại.