Đi làm

Đi làm như đi học, tuổi tăng nhưng kiến thức không tăng, chạy chức như chạy lớp trưởng, giành điểm như giành lương, nói chuyện như trẻ con hơn là như người lớn.