Đàn

Trong thế giới động vật mỗi đàn đều có con đầu đàn, là con dẫn dắt, con bảo vệ những con còn lại trong đàn. Trong thế giới con người cũng vậy, cũng có người đầu tiêu, là người dẫn dắt, là người bảo vệ những người còn lại trong nhóm. Trong chiều dài lịch sử thế giới con người dường như lấn át thế giới động vật, và gây ra không ít những sự mất cân bằng tự nhiên và hậu quả là tự nhiên đã phải tự cân bằng bằng không ít những biến cố để giúp thiết lập lại trật tự vốn có của tự nhiên.

Ở một chừng mực nào đó thế giới con người ngang cấp với thế giới tự nhiên khi không thể làm chủ được tự nhiên, vì nếu làm chủ họ đã biết làm điều gì nên và không nên, ảnh hưởng hay không ảnh hưởng đến thế giới tự nhiên nói chung. Cho nên có thể con người và động vật ngang nhau cấp nhau, không loài nào hơn loài nào, nếu muốn nói con người hơn động vật thì bản thân con người phải biết làm những điều gì nên và không ảnh hưởng đến thế giới tự nhiên nói chung bao gồm tất cả muôn loại sống trong đó thì mới gọi là con người, hay còn gọi là đàn ông, đàn bà.