Cùi bắp

Có thể cùi bắp trước khi trở nên tinh anh nhưng đừng chết trước khi kịp trở nên tinh anh. Chết ở đây còn có nghĩa là sống như chết, sống như chết là chậm lụt, trì xệ, đoản hậu hay hài lòng với sự cùi bắp của mình thấy cùi bắp của mình là ngon rồi là tốt rồi. Đến khi trái cùi bắp đó bị bẻ đôi một cách dễ dàng thì chỉ biết khóc than tiếc nuối cho đến khi chết.