Công bằng

“ Công bằng tạo lập sự cân bằng của vũ trụ này, nếu vụ trụ không cân bằng thì không có vũ trụ. Nếu xã hội không cân bằng thì không còn xã hội. Nếu công việc không ‘cân bằng’ thì không còn công việc. Vũ trụ thì luôn cân bằng, chỉ có xã hội, công việc, con người không công bằng tự đánh mất sự cân bằng nên tự đánh mất mình. ”