Cơ chế

“ Cơ chế người chủ-nhân viên chỉ dành cho cơ chế gia đình nghĩa là có-máu-mũ-với-nhau. Trừ khi người vợ của người chủ đẻ từng ấy nhân viên ‘con’ hoặc người chủ quan tâm nhân viên ‘ngoài’ như con đẻ của mình thì đó mới là quan hệ người chủ-nhân viên thật.

Còn nếu không được như trên thì người chủ đó đang ‘ăn cắp’ thời gian của nhân viên và người nhân viên đó thì đang gieo ‘nợ xấu’ cho mình!

Tạo quả là những mối quan hệ yêu đương đau khổ, gia đình bất hòa sau này. ”