Chửi

Mẹ chửi, thì ngồi trên bàn ăn, người ta chửi, thì ngồi dưới đất ăn.