Chờ đợi

Có những người sống chỉ luôn chờ đợi, chờ đợi người khác mang đến cho mình, đến khi người khác mang đến thì luôn chê ỏng chê ẻo, trong khi bản thân lại không muốn tạo ra, mà chỉ muốn hưởng ra. Khác gì con chim non trong tổ, cho ăn thì sống, không cho ăn thì chết, chứ nhất quyết không ăn, không bay đi kiếm ăn.

Tệ lậu hơn nữa là khi lớn thây lên, lượng đòi hỏi thức ăn cũng nhiều hơn nhưng vẫn nhất quyết không bay, không tạo, chỉ chờ đợi, chỉ càm ràm, chỉ cầm cự chứ không muốn bay, chỉ muốn ngáo sống chứ không muốn sống…