Chỉ trỏ

Chỉ có làm công việc của người khác mới hiểu được nó khó khăn nhưng thế nào, chưa làm qua mà chỉ có chỉ trỏ thì không bao giờ hiểu được, không bao giờ hiểu được thì luôn đi sau người khác, luôn đi sau người khác mà nghĩ mình luôn đi trước người khác là thực sự bất hạnh.