Cầu

Cầu am, cầu duyên, cầu tự, cầu tình, cầu đỗ, cầu danh, cầu lợi, cầu con, cầu phúc, cầu thọ v..v.. Tuy nhiên không ai cầu nhận ra mình ngu. Nói là cầu thần cầu thánh tuy nhiên người cho những điều đó lại là những người trần mắt thịt, mà người trần mắt thịt thì có một nhu cầu cơ bản là thấy mình hơn người khác, để thấy mình hơn người khác thì cần người nhận mình thấp hơn hay người nhận mình ngu hơn, để người thấy mình cao hơn được thấy mình cao hơn và khôn hơn để được chửi người ngu hơn, khi thấy thỏa mãn được cái ý chí đó rồi họ mới cho một trong những thứ họ có ở trên.

Tuy nhiên tréo ngoe ở chổ là do không ai cầu nhận ra mình ngu cho nên khi họ có nhu cầu muốn khôn hơn, hay con gọi lại nhu cầu muốn cho đi (hay còn gọi là chửi) thì không ai chịu nhận vì ai cũng chỉ cầu những đều trên ngoài trừ cầu nhận ra mình ngu. Cho nên cuối cùng ai cũng đều có nhu cầu cho như nhau, nhu cầu chửi như nhau nhưng rốt cuộc là không ai muốn chịu nhận mình ngu, nhận nghe chửi, đến khi bị nói mình ngu, bị chửi thì không ai nhận, cứ đẩy qua đẩy lại, trong khi miệng vẫn cầu những thứ trên!?

Đời thật lắm thứ tréo ngoe…