Cân bằng

Chúng ta cạnh tranh nhau ko phải là ở mặt sản phẩm, chúng ta cạnh tranh nhau là ở mặt con người. Sản phẩm lỗi có thể sửa mất 1 năm, con người lỗi có thể sửa mất 10 năm. Vấn đề là con người lỗi có thể tạo ra cấp số mũ các sản phẩm lỗi tiếp theo đến mức phải bị đào thải bởi môi trường tự nhiên, bởi vì môi trường tự nhiên là công bằng nhất. Một khi môi trường tự nhiên thấy mất cân bằng thì những cá thể mất cân bằng đó sẽ bị ảnh hưởng.

Đến khi những cá thể mất cân bằng bị đào thải hoặc tự cân bằng thì môi trường tự nhiên mới cân bằng, môi trường tự nhiên cân bằng thì con người tự cân bằng, con người tự cân bằng thì sản phẩm tự cân bằng. Nói tóm sản phẩm lỗi, con người lỗi tạo ra môi trường tự nhiên không cân bằng. Sản phẩm không lỗi, con người không lỗi tạo ra môi trường tự nhiên cân bằng.