Cái tôi

– Đi làm mà không biết làm vì điều gì, dẫn đến làm việc gì cũng chỉ vì mình, kết quả không ai muốn làm cùng nữa.
– Nói mà không biết nói để làm gì, dẫn đến nói cũng chỉ về bản thân, kết quả không ai muốn nói chuyện cùng nữa.
– Yêu mà không biết yêu để làm gì, dẫn đến yêu cũng là vì bản thân, kết quả không ai muốn yêu nữa.
– Lập gia đình mà không biết lập làm gì, dẫn đến lập nên cái nơi chỉ muốn mọi người thờ mình, kết quả không ai muốn thở cùng nữa.
– Sống mà không biết sống để làm gì, dẫn đến sống để đặt bản thân lên trên hết, kết quả không ai muốn sống cùng nữa.
– …
– Tựu chung, không biết mình đang làm gì, dẫn đến làm bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ vì mình là chính, kết quả tất yếu là không tìm được ai sống vì mình.