Thanh niên cà nhựt cà lụi là gì, là ở nhà gia đình không quan tâm, đi làm công ty không quan tâm, ra đời xã hội cũng không quan tâm và nhất là bản thân thanh niên đó cũng không quan tâm, suối ngày chẳng tới đâu.