Biến động

Chỉ một biến động nhỏ thôi mà đã thần hồn nát thần tính thì biến động lớn sao giữ cho hồn không xiêu, phách không lạc.