Thời mạt pháp

Thời mạt pháp, lời nói không có giá trị gì, chả ai nghe ai, không đọc, không hiểu, không hỏi, không quan tâm gì. Sản phẩm làm ra như đui mù, câm điếc, thiếu cái này thiếu cái kia, dẫn đến thế sau còn xụi bại lụi đến cỡ nào.