Công việc

Công việc không thể xong nếu nội tại có nhiều vấn đề hỏi đáp không thể thông.