Văn hóa

Đất nước bị pha tạp văn hóa thì có gọi là vô văn hóa không.