Lời nói vừa đau vừa down, nhân tướng vừa xấu vừa nghèo thì lời nói không có giá trị gì mấy.