Tự do

Tự do là làm mọi việc mà không trái với luân thường đạo lý, đó là một quá trình học hỏi lâu dài, có người đợi đủ tiền mới học, già mới học, vào tù mới học, chết mới học… Nói chung đợi rất lâu mới học, học để tự do rất khó vì cơ bản rất hiếm ai được tự do thật sự vì ai cũng hài lòng với sự không tự do của mình.