Nhàn

Không ai hỏi thì không cần nói, vì họ chỉ nghe khi họ hỏi, nói có khi họ nghe hoặc họ không nghe, nhưng họ sẽ chắc tin nếu như có nhiều người cùng hỏi. Ngặc nỗi người nói đó chưa chắc đúng hay chỉ đúng tạm thời, nhưng họ vẫn cứ nghe vì họ nghe dựa theo số lượng người cùng hỏi, cho nó an toàn, cho nó nhàn và cho nó tàn tàn, nhạt nhòa, vô vị…